កញ្ញា ញឹប សុនីតា

កញ្ញា ញឹប សុនីតា

ជំនួយការមេធាវី

កញ្ញា ញឹប សុនីតា គឺជាជំនួយការមេធាវី នៅ ការិយាល័យមេធាវី ពិស្សុត & សហការី។

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ
កញ្ញាបានចូលធ្វើជាជំនួយការមេធាវីផ្នែកច្បាប់នៅការិយាល័យមេធាវី ពិស្សុត & សហការី តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកនៅ ការិយាល័យមេធាវី ពិស្សុត & សហការី បានធ្វើការងារជាមួយទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងមេធាវីផ្នែកការងារសហការ។
ញឹប សុនីតា បានចូលរួមក្នុងការងារស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ ការធ្វើទម្រង់ឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗ ការត្រួតពិនិត្យឯកសារ ការងារតុលាការ និងការបកប្រែឯកសារច្បាប់ជាដើម។ កញ្ញាបានចូលរួមក្នុងការងារស្រាវជ្រាវ ការវិភាគ ការធ្វើទម្រង់ឯកសារច្បាប់ផ្សេងៗ ការត្រួតពិនិត្យឯកសារ ការងារតុលាកា និងការបកប្រែឯកសារច្បាប់ជាដើម។ នៅក្នុងដំណើរការការងារទាំងអស់នេះ កញ្ញាបានអភិវឌ្ឍន៍ និងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងទាក់ទងនឹងទ្រឹស្ដីផ្នែកច្បាប់ និងផ្នែកតុលាការបានច្រើន។ លើសពីនេះទៅទៀត កញ្ញាបានមានឪកាសអាចអនុវត្តទ្រឹស្ដីទាំងអស់នោះ នៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបានផងដែរ។ ម៉្យាងវិញទៀត កញ្ញា ញឹប សុនីតា អាចនិយាយបានពីរភាសាគឺ ភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស។

កម្រិតវប្បធម៏

– ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកច្បាប់ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

– ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស នៅសាលាបញ្ញាសាស្រ្ត