កញ្ញា អ៉ឹង អាយឃីម

កញ្ញា អ៉ឹង អាយឃីម

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល

កញ្ញា អ៉ឹង អាយឃីម ជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់ នៃការិយាល័យមេធាវី ពិស្សុត & សហការី។

បទពិសោធន៍ការងារ

កញ្ញា អ៉ឹង អាយឃីម បានចូលបម្រើការងារនៅការិយាល័យមេធាវី ពិស្សុត & សហការី ក្នុង​នាមជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់ដែលបំពេញការងារជាជំនួយការមេធាវីនៅការិយាល័យមេធាវី ពិស្សុត & សហការី។ កញ្ញាបានចូលរួមក្នុងការបំពេញការងារផ្នែកសហការជាមួយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសដូចជា ការៀបចំកិច្ចសន្យា ការស្រាវជ្រាវឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនៃការងារ ការបកប្រែឯកសារសម្រាប់អតិថិជនដែលជាជនជាតិបរទេស និងចូលរួមជួបប្រជុំជាមួយអតិថិជនផ្ទាល់។ ក្រៅពីការងារសហការ កញ្ញាក៏បានរួមចំណែកក្នុងការបំពេញការងារក្នុងការតាក់តែងលិខិតគតិយុត្តនានាក្នុងវិស័យតុលាការ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ កញ្ញាក៏បំពេញការងារផ្នែករដ្ឋបាលដែលជាការងារស្នូល ដែលអាចឲ្យកញ្ញាទទួលបានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនតាមរយៈការងារដែលកញ្ញាបានបំពេញ។ ក្រៅពីភាសាខ្មែរ កញ្ញាអាចនិយាយភាសាចិន និងភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អ។
កម្រិតវប្បធម៌
– កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកនីតិសាស្រ្តនៅ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច