លោក កាំ ថុនា

លោក កាំ ថុនា

ជំនួយការមេធាវី

លោក កាំ ថុនា គឺជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់ នៅ ការិយាល័យពិស្សុត & សហការី។

បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ

លោក កាំ ថុនា បានក្លាយជាបុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកច្បាប់នៅការិយាល័យពិស្សុត សហការី តាំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ ក្នុងកំឡុងពេលហាត់ការលោកបានសហការធ្វើការងារជាមួយជំនួយការមេធាវី ទីប្រឹក្សាច្បាប់ និងមេធាវីគ្រប់រូបដោយបានសម្រេចផលជាវិជ្ជមាន។ ការណ៍ដែលលោកមានឱកាសហាត់ការនៅ
ការិយាល័យមេធាវី ពិស្សុត & សហការី ជាកាលានុវត្តភាពដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អភិវឌ្ឍ និងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងទាក់ទងនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ដោយផ្សាភ្ជាប់នឹងទ្រឹស្ដី។ លោក កាំ ថុនា អាចនិយាយបានបីភាសាគឺ​ ភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស ភាសាចិន និង ភាសាជប៉ុន(កម្រិតមូលដ្ឋាន)។

កម្រិតវប្បធម៌

– បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្រ្ត សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច